راهنمای کنگره

    راهنمای اولین کنگره سلامت هوشمند ایران-1 راهنمای اولین کنگره سلامت هوشمند ایران-3 راهنمای اولین کنگره سلامت هوشمند ایران-4 راهنمای اولین کنگره سلامت هوشمند ایران-5 راهنمای اولین کنگره سلامت هوشمند ایران-6  راهنمای اولین کنگره سلامت هوشمند ایران-8

 

راهنمای اولین کنگره سلامت هوشمند ایران-10

 

 

راهنمای اولین کنگره سلامت هوشمند ایران-11 راهنمای اولین کنگره سلامت هوشمند ایران-12                    

 


همایش مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی به منظور تقویت همکاری ها و ارتباطات علمی بین المللی، ارتقاء و معرفی پژوهش ها و دستاوردهای علمی در مقیاس داخلی و جهانی و افزایش مشارکت اساتید و پژوهشگران ایرانی در پیشبرد جریانهای علمی جهان و با توجه به اهمیت پژوهش در ترویج و توسعه دانش و دستاورد های آن ضرورت دارد باایجاد فضایی، تبادل اطلاعات نمود.