افتتاحیه - سخن دبیر اجرایی
پیش نمایش سخنرانی ها
سخنرانی های سالن اصلی
سخنرانی های سالن شهید یاسینی
سخنرانی های سالن شماره 2
سخنرانی های سالن شماره 3
همایش مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی به منظور تقویت همکاری ها و ارتباطات علمی بین المللی، ارتقاء و معرفی پژوهش ها و دستاوردهای علمی در مقیاس داخلی و جهانی و افزایش مشارکت اساتید و پژوهشگران ایرانی در پیشبرد جریانهای علمی جهان و با توجه به اهمیت پژوهش در ترویج و توسعه دانش و دستاورد های آن ضرورت دارد باایجاد فضایی، تبادل اطلاعات نمود.