گواهی شرکت در کنگره

مدعوین مشمول امتیاز بازآموزی جهت دریافت گواهی شرکت در کنگره به سایت

www.ircme.ir

و سایر مدعوین (رشته های فنی مهندسی) به سایت

https://sh.events-manager.ir

منوی گواهینامه ها مراجعه نمایید.


همایش مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی به منظور تقویت همکاری ها و ارتباطات علمی بین المللی، ارتقاء و معرفی پژوهش ها و دستاوردهای علمی در مقیاس داخلی و جهانی و افزایش مشارکت اساتید و پژوهشگران ایرانی در پیشبرد جریانهای علمی جهان و با توجه به اهمیت پژوهش در ترویج و توسعه دانش و دستاورد های آن ضرورت دارد باایجاد فضایی، تبادل اطلاعات نمود.