دکتر مشکینی 1402/04/09
دکتر نادر توکلی 1402/04/09
دکتر علی نشاسته ریز 1402/04/09
دکتر احسان بی طرف 1402/04/09
اعضای کمیته علمی کنگره 1402/04/06
اعضای کمیته علمی کنگره 1402/04/06
اعضای کمیته علمی کنگره 1402/04/06
دکتر ابراعیم کلانتر 1402/04/06
دکتر عبدالرضا پازوکی 1402/04/06
دکتر ابوالقاسم گرجی 1402/04/06
دکتر جلیل کوهپایه زاده 1402/04/06
همایش مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی به منظور تقویت همکاری ها و ارتباطات علمی بین المللی، ارتقاء و معرفی پژوهش ها و دستاوردهای علمی در مقیاس داخلی و جهانی و افزایش مشارکت اساتید و پژوهشگران ایرانی در پیشبرد جریانهای علمی جهان و با توجه به اهمیت پژوهش در ترویج و توسعه دانش و دستاورد های آن ضرورت دارد باایجاد فضایی، تبادل اطلاعات نمود.